Advertentievoorwaarden

Advertentievoorwaarden Alles-Over-Een-Huis-Kopen.com

Individuele beoordeling
Een aanvraag voor een advertentie wordt door mij beoordeeld op relevantie voor de doelgroep van mijn website.

Ik behoud mij het recht voor advertenties, die naar mijn gevoel niet passend zijn voor de site, te weigeren / niet te plaatsen.

Als een advertentie geschikt is voor de site, wordt de manier van plaatsing, de duur en de prijs van de campagne in goed overleg vastgesteld.

Overeenkomst
Adverteerder ontvangt een bevestiging met daarin de gemaakte afspraken.

De campagne start zodra de eerste betaling door mij ontvangen is.

In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken. In dat geval start ik de campagne al voordat de betaling binnen is.

De adverteerder ontvangt een nota. Op de nota staat vermeld waar op de site de advertentie geplaatst wordt en om wat voor advertentie het gaat.

Materialen

De Adverteerder stelt het advertentiemateriaal (links, banners of video) ter beschikking.

De adverteerder verklaart het intellectuele eigendomsrecht op het advertentiemateriaal te bezitten (danwel het gebruiksrecht hierop te hebben verworven) en vrijwaart mij van alle aanspraken hieromtrent.

In geval van klachten van derden hieromtrent, wordt de campagne tijdelijk stopgezet, totdat duidelijk is gebleken dat geen intellectuele eigendomsrechten worden geschonden.

Ik zorg voor plaatsing op de site, comform afspraak.

Als de adverteerder op enig moment tijdens de campagne niet tevreden is, zal ik op zijn verzoek de advertentie verwijderen en de balans van zijn betaling (het nog niet gebruikte deel van zijn tegoed, conform afspraak) terugstorten op zijn rekening. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk (of per e-mail) door adverteerder aan mij te zijn bevestigd.

Prijsafspraken kunnen onderwerp zijn van verandering bij vernieuwing / verlenging van de campagne.

Onderdeel van de campagne kan zijn een link naar de website van de adverteerder.

Adverteerder zal ervoor zorgen dat deze link naar zijn eigen website verwijst.

Adverteerder zal ervoor zorgen dat zijn website geen onbehoorlijke inhoud bevat.

Als de inhoud van de website van de adverteerder verandert, kan ik (zonder verder overleg) besluiten de campagne te stoppen. Adverteerder ontvangt daarvan dan bericht en krijgt het nog niet gebruikte deel van zijn betaling terug.

Ik behoud mij het recht voor advertenties, die naar mijn gevoel niet langer passend zijn voor de site, te verwijderen.

Indien adverteerder na de start van de campagne opzettelijk wijzigingen aanbrengt op zijn website die schadelijk zijn voor mijn bezoekers, heb ik het recht de campagne direct te beƫindigen.

In dat geval heeft adverteerder geen recht op restitutie van enige betaling.

Ik blijf altijd bevoegd reclamecampagnes te weigeren, beƫindigen of op te schorten, zonder dat dit op enigerlei wijze tot schadevergoeding kan leiden. Wel is restitutie van reeds betaalde maar nog niet verbruikte tegoeden in dat geval mogelijk.

Advertentie tarieven
Advertentietarieven worden per campagne afgesproken.

Start campagne en betaling

Een campagne start nadat de eerste betaling is gedaan.

Bij campagnes met betalingen achteraf (bijvoorbeeld bij verlenging) geldt een betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum.

Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Bij niet tijdige betaling komen alle kosten om de betaling alsnog te innen (gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten) voor rekening van de adverteerder.

Daarnaast ben ik in dat geval vrij de campagne direct te onderbreken of, indien ik dat beter passend vind, definitief stop te zetten.


Copyright 2010-2019 Alles-Over-Een-Huis-Kopen.com